Právo nemovitých věcí

V rámci této oblasti práva je nutné upozornit na některé zásadní změny, které nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Nejpodstatnější změnou však je, že se NOZ se navrátil k zásadě superficies solo cedit, tedy zásadě, že povrch ustupuje půdě a že tedy stavby na pozemku trvale zřízené jsou jeho součástí a sdílí její osud. Toto vyplývá z ustanovení § 506 odst. 1 NOZ, dle kterého je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Pokud byl stejný vlastník pozemku a budovy na něm k 1. lednu 2014 postavené, došlo ke splynutí a z právního hlediska k zániku budovy (stala se součástí pozemku). Z tohoto důvodu se bude převádět již pouze pozemek. Dále došlo ke změnám u věcných břemen (nyní služebností). Z těchto důvodů je třeba dbát zvýšené pozornosti při identifikaci převáděných nemovitých věcí a služebností, jinak bude docházet k zamítání návrhů na vklad.

V rámci této služby nabízím i službu advokátní úschovy finančních prostředků či listin v souvislosti s prodejem a koupí nemovitých věcí. Advokátní úschovy jsou realizovány na zvláštním účtu advokáta, přičemž advokát je ze zákona pojištěn. Oproti notářským či bankovním úschovám je ta advokátní levnější, rychlejší a méně formální alternativa. V žádném případě nelze doporučit úschovu prováděnou realitními kancelářemi, které nenesou žádnou zákonnou odpovědnost za případnou škodu a finanční prostředky nejsou složeny na oddělených účtech.

V rámci práva nemovitých věcí nabízím zejména následující služby:

 • komplexní poradenství ohledně transakcí s nemovitými věcmi již podle NOZ, zejména prodej, koupě či pronájem bytů, pozemků, budov, prostor sloužících k podnikání
 • právní poradenství při všech typech zajištění převodů nemovitých věcí, zejména zřízení zástavy, věcná břemena (služebnosti), hypotéky
 • zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy,
 • zastupování před soudy ve sporech o určení vlastnického práva
 • zajištění advokátní úschovy finančních prostředků a listin
  (jsem certifikován v programu „BEZPEČNÁ ÚSCHOVA“)

Sazba odměn za právní služby je uvedena zde.

Spolupracuji s RE/MAX Ability

remax_banner

Náhrada újmy (škody) majetkové i nemajetkové

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a s ním došlo ke změně celé koncepce náhrady škody (nyní újmy). Zásadním způsobem se rozšiřují možnosti poškozeného a to jak v případě náhrady majetkové újmy (škody), tak i nemajetkové újmy. Nový občanský zákoník vychází plně ze zásady vigilantibus iura: nepečuje-li člověk o svá práva, ztrácí je. Prosazení nároku na náhradu škody a újmy proto bude vyžadovat vysoce kvalifikovanou a odbornou pomoc, jelikož pokud poškozený neuplatní všechny nároky, soud mu nic navíc nepřizná.

Úprava náhrady škody a újmy od 1. ledna 2014 dává všem širší možnosti uplatnění nároku, avšak nároky je třeba uplatnit kvalifikovaně, jelikož neexistují žádné závazné tabulky a judikatura se bude teprve vyvíjet. Vše bude posuzováno přísně individuálně a bude se zohledňovat mnoho dalších okolností a vedlejších faktorů. Rozhodně proto doporučuji se na konkrétní změny informovat. Jen tak máte jistotu, že budou uplatněny veškeré nároky a Vy získáte maximální možné plnění. Navíc je třeba si uvědomit, že NOZ ve vztahu k náhradě škody opouští obecný zákaz vzdání se práv, která mohou vzniknout teprve v budoucnu. Je třeba proto dbát zvýšené pozornosti už při podpisu smluv, protože jinak se může stát, že se dopředu náhrady některé škody vzdáte. Dále je třeba si uvědomit, že NOZ rozlišuje porušení zákonné povinnosti a smluvní povinnosti.

V rámci této oblasti náhrady majetkové a nemajetkové újmy jsou poskytovány zejména následující služby:

 • revize zejména pojistných smluv, to vše s ohledem na novou právní úpravou NOZ a ZOK
 • zajištění úplného odškodnění Vaší újmy tak, aby Vám pojišťovna nebo škůdce uspokojil všechny vaše zákonné i smluvní nároky. Zajistím Vám maximální odškodnění včetně nemajetkové újmy (psychické obtíže, atd.)
 • uplatnění nároků u pojišťovny nebo škůdce, následné mimosoudní vyjednávání, jakož i následné uplatnění veškerých nároků u soudu (odměna bude sjednána až s ohledem na výsledek sporu)
 • rozšíření žalob o náhradu nemajetkové újmy i v již zahájených řízení o náhradu škody (nový občanský zákoník toto umožnuje)
 • uplatnění majetkových i nemajetkových nároků po státu vyplývajících z nesprávného úředního rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu
 • uspořádání odborných seminářů a školení

Sazba odměn za právní služby je uvedena zde.

Přechod na novou právní úpravu (NOZ a ZOK) včetně nového smluvního a korporátního práva

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla do všech právních vztahů fyzických i právnických osob.

Zákon o obchodních korporacích stanoví lhůty, které musí všechny společnosti zaregistrovat, jedná se zejména o lhůtu do 30. června 2014, kdy musí změnit své zakladatelské dokumenty podle nové úpravy ZOK, dále potom je zde lhůta do 31. prosince 2016, do kdy se mohou korporace vzniklé před jeho účinností zcela podřídit úpravě ZOK (namísto již zrušeného obchodního zákoníku).

Je samozřejmostí, že nová právní úprava se bude teprve v nejbližších letech postupně vyvíjet a následně vyjasňovat. Nicméně ačkoliv je nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přijímán s určitými rozpaky, není nutné se změn - za odborné pomoci - zas až tolik obávat. Pokud proto nerozumíte novému občanskému zákoníku nebo se jen potřebujete poradit, můžete se na mě kdykoliv obrátit pro odbornou radu a pomoc. Jsem současně schopen pro Vás osobně nebo i pro Vaše společnosti uspořádat odborný seminář a na změny Vás upozornit a zodpovědět Vaše odborné dotazy.

V rámci této oblasti soukromého právy jsou poskytovány zejména následující služby:

 • tvorba a revize občanskoprávních a obchodněprávních smluv a dohod, to vše s ohledem na novou právní úpravou NOZ a ZOK
 • zajištění přechodu společností na novou právní úpravu (tzv. podřízení se ZOK), která je pod hrozbou zrušení společnosti soudem vyžadována přechodnými ustanoveními ZOK (společnosti tak byli povinné do 30. června 2014 - více zde) – odkaz ne ten článek Bojíte se změny zákonů)
 • rozšíření žalob o náhradu nemajetkové újmy i v již zahájených řízení o náhradu škody (nový občanský zákoník toto umožnuje)
 • uspořádání odborných seminářů a školení

Sazba odměn za právní služby je uvedena zde.

Pracovní právo

V rámci pracovního práva jsou poskytovány zejména následující služby:

 • tvorba a revize pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, dohody, hmotná odpovědnost, smlouva o výkonu funkce, apod.
 • poradenství ohledně pracovních a manažerských smluv, rozvázání pracovního poměru, odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavatelem i zaměstnancem
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o neplatné rozvázání pracovního poměru či náhradu škody v pracovněprávních sporech v rámci soudního a mimosoudního řízení
 • uspořádání odborných seminářů a školení

Sazba odměn za právní služby je uvedena zde.

Odměna

Jsem vždy připraven s klientem projednat základní otázku, tj. způsob určení odměny. Vždy musí být spokojené obě strany. Odměna je vždy stanovena s ohledem na charakter a složitost konkrétního případu, a to na základě těchto variant:

Ohledně bližších podmínek sjednání odměny jsem připraven zpracovat nezávaznou finanční nabídku vázanou na konkrétní případ. Neváhejte mě proto oslovit. Udělám vše proto, abychom se domluvili.

Nejčastější sazebník odměn (částky jsou bez DPH):
Hodinová odměna 1 500 Kč – 3 000 Kč
Kupní smlouva, darovací a nájemní smlouva na nemovitou věc 6 000 Kč – 15 000 Kč
Pro realitní kanceláře speciální nabídka neváhejte mne kontaktovat.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí 500 Kč – 1 000 Kč
Založení společnosti s.r.o. 5 000 Kč – 10 000 Kč
Návrh na zápis změny zápisu v obchodním rejstříku 500 Kč – 1 000 Kč
Podřízení se společnosti (s.r.o.) zákonu o obchodních korporací 3000 u jednočlenné společnosti a 1000 za každého dalšího společníka
Nároky z náhrady škody (na zdraví) 2 000 Kč počáteční záloha a následně 10 % z vysouzené částky a veškeré náklady právního zastoupení vysouzené na protistraně
Trestní obhajoba advokátní tarif
Odměna za úschovu finančních prostředků:
Částka za úschovu je vypočtena ve výši ½ z notářského tarifu za úschovu peněz (např. 1 000 000 Kč – odměna 2800 Kč, 5 000 000 Kč – odměna 6800 Kč).

Copyright ©2014, všechna práva vyhrazena