Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s advokátem

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s mou advokátní kanceláří v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České advokátní komory (www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Zpracování osobních údajů advokátem

Mgr. Michal Víšek, advokát, se sídlem Štefánikova 16/29, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, IČ 02708931, ČAK 15581 („Advokát“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje (jméno, rodné číslo, identifikační číslo včetně daňového, datum narození, adresu bydliště, email, telefon a další komunikační prostředky, jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob, jakož i případné další údaje vyplývající z našeho vztahu – vše dále jen „údaje“) jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Advokáta prioritou.

Advokát je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává Vaše osobní údaje) pro výkon své advokátní činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během Vašeho používání webových stránek www.ak-advokat.eu („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Advokátem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu či jiných komunikačních prostředků, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Advokáta během trvání vztahu s klienty, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokáta a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokáta.

Účely zpracování osobních údajů jsou zejména: plnění smlouvy, plnění právních povinností, zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, ochrana oprávněného zájmu správců, vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

Osobní údaje jsou Advokátem zpracovávány zejména manuálně (výjimečně i automatizovaně). Advokát Vaše osobní údaje zpřístupní pouze svým oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům (např. v substituci) či dodavatelům služeb (včetně zprostředkovatelů), vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Advokát je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokát povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Doba uchování osobních údajů je po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, není-li ze zákona taková doba kratší. Klient, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. www.uoou.czTyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Děsí Vás změna zákonů po 1. lednu 2014?

Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK)

change
 1. Čas
  na změnu
  se přiblížil
 2. Víte, že se změny zásadně týkají téměř všech společností a jejich statutárních orgánů a čas na změnu se přiblížil?
 3. Víte, že zákon dává k provedení těchto změn společnostem závazné lhůty a ta nejkratší končí již 30. června 2014 a následně hrozí zrušení společnosti soudem?
 4. Víte, že statutární orgán, který nebude mít řádně uzpůsobenou smlouvu o výkonu funkce, bude již brzy vykonávat funkci ze zákona bezplatně?
 5. Víte, že vzory smluv, které dosud používáte, jsou pravděpodobně nepoužitelné a je vhodné je upravit podle nové právní úpravy?
 6. Víte, že od 1. ledna 2014 každý odpovídá skutečně již za vše, co podepíše, i když to bude sebevíce nevýhodné?
 7. Víte, že je možné písemnou smlouvu následně změnit i ústně?
 8. Víte, že absolutní neplatnost smluv již je nově téměř vyloučena a je proto skutečně třeba dbát zvýšené opatrnosti tomu, co podepisujete?
 9. Víte, že statutární orgán, který neplní své zákonné povinnosti, nejedná s péčí řádného hospodáře a následně hradí škodu, kterou tím společnosti případně způsobí?
 10. Víte, že pokud dovedete společnost do insolvence, nebudete moci nějakou dobu podnikat v žádné další společnosti?
 11. Jste si jistí, že je Vaše právní oddělení správně naladěno na novou notu nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) a nepotřebuje proškolit?

Věnujte pozornost tomuto důležitému upozornění, které se týká nového
občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK):

Veškeré výše uvedené záležitosti jsem schopen kompletně zajistit v rámci poskytovaných služeb advokáta,
přičemž jsem schopen zajistit i notáře, bez kterého se změna zakladatelských listin neobejde.

Neváhejte mne kontaktovat

Je samozřejmostí, že nová právní úprava se bude teprve v nejbližších letech postupně vyvíjet a následně vyjasňovat. Nicméně ačkoliv je nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přijímán s určitými rozpaky, není nutné se změn - za odborné pomoci - zas až tolik obávat. Pokud proto nerozumíte novému občanskému zákoníku nebo se jen potřebujete poradit, můžete se na mě kdykoliv obrátit pro odbornou radu a pomoc. Jsem současně schopen pro Vás osobně nebo i pro Vaše společnosti uspořádat odborný seminář a na změny Vás upozornit a zodpovědět Vaše odborné dotazy.

Michal Víšek

V soukromém právu se dále specializuji hlavně na právo nemovitých věcí (včetně zajištění advokátní úschovy), náhradu majetkové i nemajetkové újmy (škody), pracovní právo, smluvní právo (smlouvy, dohody atd.), lidská práva a svobody, vymáhání pohledávek, jakož i v neposlední řadě na právo společností.

Od roku 2014 byla zahájena trvalá spolupráce s JUDr. Petrem Kšádou, advokátem.